skip to Main Content
Welkom bij Sier aan Zee!0519 555 353 info@sieraanzee.nl
Toepasselijkheid

De Uniforme Voorwaarden Sier aan Zee zijn met uitsluiting van alle andere of algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle overeenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen of offertes en aanvragen voor reserveringen ter zake de totstandkoming van deze overeenkomsten. De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de klant en/of de gast of van algemene of andere voorwaarden waarnaar door de klant wordt verwezen, wordt door Sier aan Zee uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de Uniforme Voorwaarden Sier aan Zee.

Algemene verplichtingen

Sier aan Zee is, onverminderd het bepaalde in het hiernavolgende, krachtens de overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten door het hostel te verlenen op de in het hostel gebruikelijke wijze.

De genoemde verplichting geldt niet:

 • a in geval van overmacht aan de zijde van Sier aan Zee als bedoeld in artikel 12;
 • b indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip;
 • c indien de klant de in artikel 7 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;
 • d indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet binnen de daarvoor door Sier aan Zee gestelde termijn een omzetgarantie afgeeft;
 • e indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens Sier aan Zee heeft.

 

Het hostel is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Huisdieren zijn alleen in overleg en op aanvraag sporadisch toegestaan evenals blindengeleidehonden.

Annuleringen algemeen

De klant en/of gast is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien het Sier aan Zee het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk, per e-mail, brief en/of fax en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.

In geval van no-show zal de klant en/of gast in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.

Indien niet alle overeengekomen (zaal)ruimte, kamer(s) en/of terreinen en/of maaltijden worden geannuleerd zijn op de geannuleerde (zaal) ruimte, kamer(s) en/of terreinen en/of maaltijden onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

Annuleringen door individuen

Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen (t/m 10 personen) geldt voor annulering van die reservering het navolgende.

Annuleringen door individuen

Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen (t/m 10 personen) geldt voor annulering van die reservering het navolgende.

·         Bij annulering eerder dan 15:00 uur op de dag voor aankomst is de klant niet gehouden enig bedrag aan Sier aan Zee te betalen.

·         Bij annulering na 15:00 uur op de dag voor aankomst is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Sier aan Zee te betalen.

·         Bij annulering van een “non-refundable reservering” is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Sier aan Zee te betalen.

Annuleringen van de Huizen.

Voor ons “Duinhuis” en “Huisje Duin” gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden.

 

·       

 • Bij een annulering binnen 14 dagen na reserveren is de klant niet gehouden enig bedrag aan Sier aan Zee te betalen. (annuleren dient schriftelijk (mail) te geschieden)
 • Bij een annulering na 14 dagen van reserveren tot 2 maanden voor aankomst wordt 50% van de reissom in rekening gebracht (exclusief de toeristenbelasting)
 • Bij een annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aankomst wordt 75% van de reissom in rekening gebracht (exclusief de toeristenbelasting)
 • Bij een annulering binnen 1 maand voor aankomst wordt 100% van de reissom in rekening gebracht (exclusief de toeristenbelasting)
Annulering door Sier aan Zee

Sier aan Zee is te allen tijde bevoegd een overeenkomst te annuleren zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vergoeding, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die overeenkomst in het hostel te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat Sier aan Zee de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt Sier aan Zee van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst in het hostel begonnen is, dan is zowel de klant als de gast gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten diensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten diensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.

Sier aan Zee is gerechtigd om nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er onvoldoende waarborgen worden gegeven c.q. indien er aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Sier aan Zee alsnog gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

Afrekening en betaling (groepsreserveringen vanaf 11 personen)

Indien een reservering tot stand komt, is de klant verplicht uiterlijk op het in de bevestiging van de reservering genoemde tijdstip een aanbetaling van 25% van het door hem aan Sier aan Zee voorlopig berekend verschuldigde bedrag te voldoen. De klant is verplicht de restantbetaling van de voorlopige rekening uiterlijk 1 maand voor de aankomstdatum aan Sier aan Zee te voldoen.

Indien de door Sier aan zee verlangde vooruitbetaling niet tijdig is voldaan, is Sier aan zee vrij de (zaal)ruimte en/of kamer(s) en/of terreinen en/of diensten aan derden aan te bieden.

Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem in persoon worden aangeboden dan wel binnen de op de betreffende rekening aangegeven termijn worden gepresenteerd.

Indien betaling anders dan contant is overeengekomen dienen alle rekeningen, voor welk bedrag ook, door de klant en/of gast binnen veertien dagen na factuurdatum aan Sier aan zee te worden voldaan.

Betaling geschiedt in euro’s. Sier aan zee is nimmer gehouden om cheques, creditcards en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen. Biljetten van € 500,– behoeven voorts niet te worden geaccepteerd.

Totstandkoming van overeenkomsten

Alle door Sier aan Zee gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een overeenkomst zijn vrijblijvend en onder de opschortende voorwaarde ‘dat er voldoende voorraad c.q. capaciteit is om de reservering uit te kunnen voeren’. Doet Sier aan Zee binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op de bedoelde opschortende voorwaarde, dan wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

Wanneer Sier aan Zee aan de klant een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voor zover een andere potentiële klant het hostel een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande diensten.

Bijzondere bepalingen

In het hostel zullen op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de gast ter kennisneming worden opgehangen dan wel aangebracht dan wel neergelegd, dan wel zullen de huisregels op schrift aan de gast ter hand worden gesteld. De gast is gehouden de huisregels na te leven.

Sier aan Zee is gerechtigd in het hostel op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van diensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast een of meer huisregels al dan niet bij herhaling overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in hostel en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord. Sier aan Zee is gerechtigd om van de gast en/of klant te verlangen dat deze genoegen neemt met andere (zaal)ruimte en/of kamer(s) en/of terreinen in/van het hostel dan volgens de gesloten overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast en/of klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde wens van Sier aan Zee betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien Sier aan Zee zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande andere (zaal)ruimte en/of kamer(s) en/of terreinen in/van het hostel ter beschikking te stellen dan volgens de overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal Sier aan Zee nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Annuleringen door groepen

Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep (vanaf 11 personen) dan geldt voor annulering van de gehele  reservering het navolgende.

 • Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de eerste dienst zal moeten worden verleend, nader te noemen: ‘de ingangsdatum’, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan Sier aan Zee te betalen.
 • Bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan Sier aan Zee te betalen.
 • Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Sier aan Zee te betalen.
 • Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Sier aan Zee te betalen.
 • Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Sier aan Zee te betalen.
 • Bij annulering 7 dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Sier aan Zee te betalen.
 • Bij annulering van een “non-refundable reservering” is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Sier aan Zee te betalen.

Bij annulering van een gedeelte van de groep is, tot 10% van het originele aantal personen, mits 3 dagen voor aankomst gemeld, kosteloos. Voor annuleringen boven de 10% van het aantal personen gelden dezelfde voorwaarden als bij de annulering van de gehele groep, maar dan alleen voor het aantal geannuleerde personen.

Waarborgsom en tussentijdse betaling

Sier aan Zee kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder Sier aan Zee op de door het hostel aangegeven bank- en/of girorekening deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor Sier aan zee en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Sier aan Zee mag al hetgeen de klant uit welken hoofde dan ook aan hem verschuldigd is verrekenen met de gedeponeerde waarborgsom. Een eventueel restantbedrag dient door Sier aan Zee onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Aansprakelijkheid

Sier aan Zee is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Stayokay. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door het hostel bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen.

Sier aan Zee is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van goederen en mitsdien kan zij niet gehouden worden tot betaling van enige vergoeding in verband daarmee. Het vorenstaande is ook van toepassing voor zover het betreft in bewaring gegeven goederen of goederen die zich in andere goederen van de gast al dan niet in bewaring gegeven bevinden.

De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Sier aan Zee en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming), waaronder in ieder geval overtreding van de huisregels is begrepen, en/of onrechtmatige daad, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Toepasselijk recht en geschillen

Op de gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Op al onze reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Sier aan zee van toepassing. De Uniforme Voorwaarden Sier aan zee zijn op te vragen via ons informatienummer 0519-555353 of te vinden op www.sieraanzee.nl

Back To Top